Showdown – Simon’s Cat (Jazz Trilogy! – 3/3) | SHORTS #84
Articles Blog

Showdown – Simon’s Cat (Jazz Trilogy! – 3/3) | SHORTS #84

♬ Theme tune ♬ [Birds tweeting] [Rustle] MEOW!! Erm Meow, mew, mew, mew MEOW! [Thwack] [Pow] [Thud] [Kapow!] Er? Meow? Mew. Miaoooouuuu [Thud] MEOW!!! [SMACK!] Meow! [Purring] [Lick, lick, lick] [Purring] [Purring] Hello! I’m Simon. Creator of Simon’s Cat. Did […]

Off to the Vet (Full Film in COLOUR) I A Simon’s Cat SPECIAL
Articles Blog

Off to the Vet (Full Film in COLOUR) I A Simon’s Cat SPECIAL

[Birds tweeting] [Birds tweeting] Meow! [Bee buzzing] [Bee buzzing] [Ping! Bee sting] Meoooow!!!! [Sigh] Meow Meow [Belly rumbling] Meow Meow Meow. Meow Off! Meow. Meow. [Chuckles to himself] Meow? [Sucking noises] Get off… [Mumbles] Mew! Rarrgghhh! Eeeugh! Meow. Mew Meow. […]

Off to the Vet (Full Film In B&W!) I A Simon’s Cat SPECIAL
Articles Blog

Off to the Vet (Full Film In B&W!) I A Simon’s Cat SPECIAL

[Birds tweeting] [Birds tweeting] Meow! [Bee buzzing] [Bee buzzing] [Ping! Bee sting] Meoooow!!!! [Sigh] Meow Meow [Belly rumbling] Meow Meow Meow. Meow Off! Meow. Meow. [Chuckles to himself] Meow? [Sucking noises] Get off… [Mumbles] Mew! Rarrgghhh! Eeeugh! Meow. Mew Meow. […]